Islamfrykt på nett

I bloggverdenen er islam synomynt med en pervers satanisk kult.
Av Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen (trykt i KK 4/4-06).

PST overvåker Komitéen for et fritt Irak

I en rapport fra EOS-nemda, skrives det om registrering av medlemmer av Komiteen for et fritt Irak:

http://www.stortinget.no/saker/dokumenter/2005-2006/dok20-200506.html

"Det kan i noen sammenhenger ha betydning for PSTs adgang til å registrere opplysninger om en person, om vedkommende har tilknytning til en organisasjon eller en person som står på de listene over terrororganisasjoner og personer med terrortilknytning som enkelte internasjonale organisasjoner, spesielt FNs Sikkerhetsråd, utarbeider. Grensedragningen mellom terrororganisasjoner og bevegelser som driver legitim frigjøringskamp kan være vanskelig, og det er derfor nødvendig at tjenesten har godt kjennskap til de listene som er utarbeidet og hvilke av disse Norge er forpliktet til å respektere. I tilknytning til enkeltsaker i inspeksjonsvirksomheten har utvalget stilt tjenesten spørsmål om denne grensedragningen og forholdet til de listene som er utarbeidet. Dette er problemstillinger utvalget vil følge opp i inspeksjonsvirksomheten fremover."

Nyliberalismen - et utkast


Mer skatt nå!

To små tekster om skatt.
Flyskatt
Stoltenberg-regjeringen har nylig tatt til orde for en egen skatt på flybilletter som skal øremerkes FNs arbeid for å bekjempe fattigdom og epidemier. Norske flyselskaper har protestert mot at en spesiell næring skal pålegges en slik skatt for at regjeringen skal være med på å løse internasjonale problemer. Det næringen ikke vil innse er at flytrafikk ikke er en hvilken som helst næring.

Forskningsjuks - et symptom

perim & ronny

Begivenheter den siste tiden har satt fokus på juks og uærlighet innen forskningen. Dette har også ført til et fokus på de belønningsmodellene som råder på dette området. Publiserte artikler gir status og penger, og økonomi blir nå brukt som incentiv for forskning i en slik grad at ansatte på universiteter selv må sørge for å generere midler til å dekke deler av sin lønn.

Despotisk sosialisme er mulig. Og griser kan fly

av Mimir Kristjansson, sentralstyremedlem i og nettredaktør for Rød Ungdom

Denne artikkelen er skrevet fritt etter en innledning jeg holdt på AKPs sommerleir, der jeg ble bedt om å gi en innføring i mitt syn på sosialistisk folkestyre. For å forstå begrepet sosialistisk folkestyre er det avgjørende å forstå de historiske forholda som ligger til grunn for Rød Ungdoms ideologiske nyvinninger de siste årene. Derfor finnes det intet mer naturlig startsted for denne artikkelen enn på Hellerud/Bryn sent på 1960-tallet.

Vekst

I de to hundreårene som har gått siden den industrielle revolusjonen, har den teknologiske utviklingen ført til en stadig mer effektiv produksjon. Å produsere en bestemt vare i dag krever svært lite arbeidskraft, og kan gjøres svært billig i forhold til hva som var tilfelle for bare få tiår siden.

Meningsproduksjon i demokratier

Vi fortsetter vårt dykk ned i medias påvirkning på samfunnet med dette kjappe overblikket over Adorno, Marcuse, Chomsky og Herman sine tanker om temaet, inkludert små paralleller til vår lokale medieverden.

Rapport fra samlokaliseringsseminar

Nylig har jeg vært så heldig å være involvert i en prosess som har til hensikt å samlokalisere NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Prosessen handler om samlokalisering, og ikke samorganisering (denne siste ballen er lagt død, da kritiske elementer i NTNU-styret fikk flertallet med seg på et vedtak i så måte - til toppledelsens fortvilelse).